Medezeggenschapsraad (MR)
 
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze raad heeft tot taak de school positief/kritisch op een discrete manier te volgen. De leden moeten aanspreekpunt zijn voor de ouders die niet rechtstreeks naar school willen of durven komen. 
De voorzitter is contactpersoon naar de directie. De MR bespreekt allerlei schoolzaken, zij brengt advies uit aan het bevoegd gezag en beslist in een aantal gevallen mee over bepaalde schoolzaken. 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die ieder een zittingstermijn van drie jaar hebben. Deze periode kan verlengd worden. De vertegenwoordigers van ouders zijn middels een schriftelijke kandidaatstelling en verkiezing gekozen. De leden van het personeel worden tijdens een teamvergadering gekozen. De vergaderingen vinden op school plaats, zes keer per schooljaar en zijn openbaar. Informatie van de MR krijgt u via "de Regendruppel", het informatiebulletin dat elke woensdag verschijnt.


Leden MR oudergeleding
Mijnheer de Bie - voorzitter
Mijnheer  te Meerman - bestuurslid
Mijnheer van den Boogaard - secretaris


Leden MR personeelsgeleding
Mevrouw van Oosterhout - bestuurslid
Mijnheer van den Elzen - bestuurslid
Mevrouw de Koning- bestuurslidDe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 
Naast de MR functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  De GMR wordt gevormd door leerkrachten en ouders van scholen die onder beheer vallen van GOO. De GMR neemt besluiten die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen van de stichting.